Framtidens Materialdesign (SuperFraMat)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Jernkontoret, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 7 300 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektidén adresserar industriella behov av utvecklingsverktyg för nya material och spänner över hela kunskapskedjan, från modellering vid materialforskningens framkant till tillämpning på industriella exempel. Projektet fokuserar på beskrivning av komplexa utskiljningsfenomen som ligger till grund för utveckling av de flesta nya högpresterande metalliska material. Det blir därmed en viktig fortsättning på den långsiktiga strategiska satsningen på materialutvecklingsverktyg inom innovationsområdet Metalliska Material.

Förväntade effekter och resultat

Projektet adresserar grundkoncepten bakom Agendasteg 3 "Öka Materialutvecklingstakten". Det är inriktat mot långsiktig utveckling av generiska materialmodelleringskoncept som kommer att kunna ligga till grund för materialutveckling i många år framåt och vara relevant för många företag, materialtyper och projektinitiativ

Planerat upplägg och genomförande

- Framtagning av nya modeller för utskiljning, vilka kommer att publiceras och kunna användas vidare i andra initiativ. - Avancerad experimentell karakterisering av utskiljningsbeteende hos komplexa material samt användning av resultaten för validering av teoretiska modeller. - Industriorienterade workshops innehållande problemlösning med direkt anknytning till materialutveckling. - Framtagning av utbildningsmaterial samt genomförande av öppna seminarier för spridning och inhämtning av information i en bredare intressentkrets inom Metalliska Material.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2019

Diarienummer 2019-05111

Statistik för sidan