Förstudie - Verifiering av aktiva säkerhetssystem i chassidynamometer

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 353 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - våren 2019

Syfte och mål

Syftet med förstudien har varit ökad kunskap och förståelse för hur VIL-testning i chassisdynamometer används, kan användas och designas för effektiv verifiering och validering av ADAS och ADS. Vidare har målsättningen varit att konvertera kunskaper till praktisk tillämpning i form av kravställning av en generisk VIL-setup, givet ett känt testfall. Slutligen har förstudien haft i syfte att bereda för vidtagande projekt inriktat på VIL-testning i chassisdynamometer.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har förvärvat kunskaper om VIL-testning och närliggande kunskapsområden så som förverkligande tekniker, exempelvis simulering och sensorstimulering. Metod och verktygsanalys har skapat ett ramverk för flexibel design och nyttjande av "in-the-loop" testplattformar som kan användas vid utveckling av specifika testapplikationer. En kravspecifikation för en generisk testbänk har sammanställts för fyra olika testfall som kan användas av framtida projekt. Slutligen har flera områden identifierats för vidare forskning.

Upplägg och genomförande

Förstudien har baserat analys på en bred litteraturstudie som samlat information kring testmetodik och verktygslösningar för VIL-applikationer. Referensmaterialet användes i analys av möjliga testmetoder och konfiguration av VIL-plattform. Vidare kravställdes plattformen utifrån kända testfall som satte ramar för önskvärd funktionalitet och prestanda. Slutligen konverterades lärdomar och analyser till projektförslag som presenterats för industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2020

Diarienummer 2019-03087

Statistik för sidan