Förädling av biokol för en effektivare användning som jordförbättrare i urban förorenad mark

Diarienummer 2018-04005
Koordinator PAMOJA CLEANTECH AB
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation Test of hypothesis step 1-2018

Syfte och mål

Sanering av fororenad mark ar en dyr affar for samhället och enskilda bolag. Den vanligaste saneringsmetoden ar idag grav/schaktsanering med transport och deponering av stora volymer förorenade jordmassor. Jord ar en värdefull och begränsad resurs med mycket låg återbildningstakt. Med detta i åtanke ar projektets mål att finna effektiva och miljomässigt hållbara saneringstekniker som kan ske pa plats. Användning av biokol mojliggor in-situ behandling till en betydligt lägre kostnad samtidigt som det verkar som ett jordförbattrande material.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer oka forstaelsen for tekniker som kan anvandas for att foradla och optimera biokol for marksanering. Genom att forädla biokol samtidigt som man blandar i lokalt tillgangligt och bioavfall kan man minska kostnaden for marksanering med biokol avsevärt. Forädling av biokol ökar upptagningsförmagan for vatten och sorptionskapaciteten. Den högre effektiviteten kan ytterligare minska mängden biokol som krävs for att behandla marken, vilket skulle leda till lägre behandlingskostnad och oka användningen av biokol i samhallet.

Planerat upplägg och genomförande

Den huvudsakliga metoden i denna fas ar en skrivbordsanalys som utreder resultat i vetenskapliga publikationer, samt även marknadsanalys, regulativ bedömning och policy inom temat kartläggs. Obehandlat biokol, samt tva forädlade varianter blandas in i jord förorenad med bade tungmetaller och PAH. Laktestresultat utvarderas med geokemisk modellering for metaller och med hjalp av jamviktssorptionsteori for PAH. Samtliga biokol karakteriseras med avseende pa yta, storlek, pH, innehall av föroreningar, organiskt material och mineral.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.