Face-to-Mill

Diarienummer 2017-02208
Koordinator Luleå tekniska universitet - Berganläggningsteknik/Swebrec
Bidrag från Vinnova 3 382 800 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång SIP STRIM-spring 2017

Syfte och mål

Målet med detta projektförslag är att förbättra produktionskapaciteten i storskaliga dagbrottsgruvor. Detta genom att implementera och utveckla kunskapen från föregående projekt till hela gruvan och efterföljande anrikningsverk, så att en total optimering av styckefallet och processen kan göras.

Förväntade effekter och resultat

Förutom en ökad produktionskapacitet, så förväntas projektet utveckla och tillämpa laddtekniker som tar hänsyn till bergmassans egenskaper och prognostiserad malbarheten i anrikningsverket. Till detta kommer djupare kunskap hur verk och gruva kan optimera sina processer. Resultaten kommer att spridas genom workshops, vetenskapliga- och konferensartiklar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att arbeta med stora mängder data, som samlas in från hela produktionskedjan. De nyckeltal, samband och processer som det föregående projektet har utvecklat kommer att utvärderas med hjälp av ”Big-data analysis” med ett trend- och långtidsperspektiv. Den föreslagna metodiken innebär att akademi och industripartners genomför utvecklingsinsatser i samråd och tillsammans. För att minska ledtider för implementering och kunskapsutbyte, så kommer kontinuerliga projektmöten och workshops att genomföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.