Drive Sweden Test Site Automated Highway III

Diarienummer 2017-04569
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet syftar till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional- och fjärrtransporter av gods och personer, och hur sådana transporter kan bidra till minskad miljöpåverkan. Projektet skall förtydliga vision och målbild för autonoma fjärr- och regionaltransporter och bidra till att öka antalet aktiviteter på området, stödja kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, samt driva på att sådan infrastruktur som stödjer automation kommer på plats.

Förväntade effekter och resultat

Kartläggning av demonstratorer och tester och vilka aktörer (svenska och internationella) som är involverade -Kvartalsvis koordineringsmöten -Målformulering och aktiviteter som behöver arbetas med (inkl. konkreta mål för infrastrukturer och demonstratorer) -Stimulera aktörer till att ta olika initiativ -Koordinera ansökningar som rör tester och demonstratorer (tex Drive Sweden och andra utlysningar) -Stödja igångsättning av projektansökan (förstudie) -Skapa intresse och attrahera nya aktörer genom att sprida kunskap via Drive Swedens konferenser och Round Tables

Planerat upplägg och genomförande

- Kartläggning av möjliga intressenter samt pågående eller redan planerade initiativ - Definition av vision och målbild för Test Site Automated Highway, med tonvikt på miljöeffekter av automatisering. - Identifiering av vilka områden som saknas - Definition av roadmap för att uppnå målbilden - Identifiering av vilka aktiviteter som bör drivas inom området - Uppstart av lämpliga aktiviteter - Koordinering av uppstartade aktivteter med andra pågående projekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.