Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

Drive Sweden Test Site Automated Highway III

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER
Bidrag från Vinnova 172 899 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har syftat till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional- och fjärrtransporter av gods och personer. Projektet skall bidra till att öka antalet aktiviteter på området, stödja kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, samt driva på att sådan infrastruktur som stödjer automation kommer på plats. Projektet har sammanfört ett antal aktörer och behov av testinfrastruktur har studerats. Vidare har ett antal olika förslag på områden för fortsatt forskning tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en sammanställning av olika behov av testinfrastruktur, men då det skulle krävas omfattande investeringar så har ingen av projektparterna varit beredd att göra några vidare åtaganden för att driva detta vidare. Ett lämpligt nästa steg vore att i mer detalj kartlägga vilka testinfrasrukturer som redan finns på plats (publikt tillgängliga och/eller privat/företagsägda) och klargöra hur och i vilken utsträckning dessa kan göras tillgängliga för olika aktörer som vill testa autonoma system.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom regelbundna projektmöten ungefär en gång per månad. En studie baserad på intervjuer med 13 olika aktörer gjordes i syfte att erhålla djupare kunskap om eventuella behov. Utöver fordonstillverkare och leverantörer så involverades aktörer inom tex systemutveckling, transportköp och tjänsteutveckling. Därefter genomfördes en workshop där projektets parter och även representanter från de intervjuade aktörerna bjöds in att medverka. Utifrån projektmötena, intervjustudien och workshopen togs olika förslag gällande testinfrastruktur fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2017

Diarienummer 2017-04569

Statistik för sidan