Digitalt verktyg för prediktering av egenskaper i svetsar i duplexa material

Diarienummer 2016-02834
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Syfte och mål

1. Förse slutanvändare med en datoriserad och användarvänlig guideline för svetsning av duplexa rostfria stål. Verktyget kommer att prediktera svetsens mikrostruktur (och implicit egenskaper) för den valda kombinationen av stål, svetsmetod, och andra parametrar. 2. Att ta fram en verifierad och dokumenterad metodik för att prediktera en valfri (duplex) rostfri sammansättnings respons på termiska cykler vid svetsning. Angreppssättet kommer att bidra till ökad flexibilitet och effektivare utveckling av speciallegeringar för nya applikationer.

Förväntade effekter och resultat

Med ett lättanvänt verktyg för att förutspå svetsningens påverkan på materialets egenskaper förväntas flera ta steget och börja använda duplexa stål. Marknaden för dessa material har potential att växa kraftigt. I förlängningen kommer en underlättad implementering av duplexa material i applikationer där historiskt kolstål använts att leda till längre livslängd och mindre underhåll av produkten, med minskad miljöpåverkan som följd. Metodiken som utvecklas i projektet kommer att kunna användas för att förkorta utvecklingstiden för nya specialanpassade och svetsbara stål.

Planerat upplägg och genomförande

Sveriges tillverkare av duplexa material och även tillsatsmaterial för svetsning deltar i projektet. Med samlad kunskap om vari de största problemens finns kan arbetet fokuseras kring dessa. Den termiska historiken kommer att loggas för en mängd olika svetsar. Dessa mätningar ligger sedan till grund för ett stort simuleringsarbete som i slutändan kan införas i verktygets databas. Verifiering av verktygets predikteringar sker i industriell miljö hos projektdeltagarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.