Digital säkerhet för sakernas internet

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - System & Rymdteknik, LTU
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Syfte och mål

Sakernas Internet, eller Internet of Things, IoT, ger ökade risker som kräver ständig utveckling och uppdatering för att hantera nya typer av hot utifrån. Skillnaden mellan utvecklarnas ansvar och den kunskap om digital säkerhet som användarna antas ha behöver förstås bättre. Om så, kan IoT och digitala tjänster förbättras med avseende på säkerhet, ansvar och värde över livscykeln. Projektet avser bilda ett konsortium som har förmåga att ta fram en bättre lämpad metodik för vägledning av praktisk utveckling och säker användning.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat består av att initial idé testas och förbättras avseende förtydligande av problemställningen, och hur den ska adresseras av konsortiet. Den förväntade effekten av projektet är att studien ska leda till en stark Horisont 2020 ansökan.

Planerat upplägg och genomförande

Studien startar med att identifiera, samla information samt analyser för att utveckla relevanta frågeställningar. Syftet med detta är att precisera ett antal olika arbetspaket i H2020 ansökan. Ett antal möten tillsammans med tilltänkta parter kommer att lägga grunden för att utveckla och komma överens om en lämplig budget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Diarienummer 2019-05016

Statistik för sidan