Datajournalistik

Diarienummer
Koordinator Södertörns högskola - Institutionen för samhällsvetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 934 663 kronor
Projektets löptid september 2012 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2012

Syfte och mål

Projektets långsiktiga mål har varit att utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik i Sverige. Detta har i hög grad uppfyllts genom projektets många aktiviteter. De senaste två åren har mindre resursstarka medieaktörer i Sverige börjat arbeta med datajournalistik och kompetensen kring datajournalistik har ökat nationellt, mycket tack vare den konferens som projektet anordnat. En prototyp kallad Resursbanken har tagits fram i samproduktion och partnerföretagen har testat att lägga in data och annan relaterad information.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att de ingående medieföretagen genomfört satsningar på datajournalistik i samverkan med övriga projektpartners. Alla medverkande medieföretag har under projekttiden genomfört organisatoriska förändringar. Vissa kan tillskrivas projektet, medan andra har en mer diffus koppling till projektet. Förändringarna har dock oavsett ursprung varit en del av hur projektet framskridit. Mer detaljerad beskrivning återfinns i bilaga 1, Slutrapport.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört åtta workshops, nio styrgruppsmöten, tre referensgruppsmöten, en större nordisk två-dagarskonferens inriktad på datajournalistik, tre hackathons, två studieresor till NICAR i USA, samt ett flertal till omfånget mindre aktiviteter mellan forskare och representanter från partnerföretagen. Till detta kommer möten med nordiska aktörer och presentationer i mer publika branschspecifika sammanhang. Men framför allt har arbete skett på redaktionerna hos de deltagande medieföretagen inom ramen för deras ordinarie publicistiska verksamhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01102

Statistik för sidan