Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Datadriven hantering av produktionsstörningar (D3H)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - mars 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka hur verktygen för att hantera störningar kan digitaliseras. För att göra så måste först en förståelse av nuvarande användning och utmaningar finnas. Projektet startades med en kartläggning av hur företagen hanterar sina störningar. Sedan identifierades de olika utmaningarna som företagen möter i hanteringsprocessen. Samtidigt identifierades också möjligheterna som finns för att göra processen mer data-driven. Dessutom utvecklades ett datadrivet verktyg, som finns tillgängligt online, för att använda i störningsanalysarbetet.

Resultat och förväntade effekter

De kortsiktiga effekterna från projektet är förväntade ökningar av OEE som resultat av en bättre störningshantering, vilket leder till högre konkurrenskraft. Projektet bidrog genom att identifiera nuläget, rekommendera förbättringar och utveckla ett verktyg för störningsanalys. Bland de långsiktiga effekterna finns det en stabil grund för att skapa ett störningsfritt produktionssystem. Det leder till högre konkurrenskraft och social hållbarhet. De utbildningsmodulerna som skapades hjälper till med att öka kompetens inom området så att de effekterna uppnås.

Upplägg och genomförande

För att nå projektets mål har forskargruppen haft projektmöten på veckovis basis. Under mötena planerades intervjuerna, data analyserades, utbildningsmodulerna och demonstrationsverktyget utvecklades. Var tredje månad träffades ledningsgruppen för att diskutera de viktigaste resultaten och för att planera kommande arbeten. Företagen besöktes på halvårsvis basis. Under besöken fick företagen också coachning i störningshanteringsarbetet. Två gånger per år genomfördes stormöten med alla partnerföretagen för att diskutera, verifiera och validera resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2021

Diarienummer 2018-01590

Statistik för sidan