CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens hållbara mjuka material

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för matematiska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet är att svensk industri med produkter där transport av vätskor och lösta ämnen är viktigt för funktionaliteten skall ges möjlighet till effektiv och flexibel materialutveckling i en värld med snabbt föränderliga krav och förutsättningar. Målet är ett flexibelt tvärvetenskapligt koncept för hållbar materialutveckling baserat på 3D-avbildning av material och simulering av strukturberoende materialfunktion. Dessutom skall en plan finnas för en affärsmodell för utnyttjande av konceptet i form av en modulär tjänst.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade huvudresultatet är en fungerande modulär kedja där delarna strukturavbildning, bildbehandling och virtuell design, validering och experimentella masstransportmätningar, samt simulering av masstransport alla samverkar till en helhet som möjliggör en ny och mer flexibel materialutvecklingsprocess. Vidare skall företagen internt demonstrera att konceptet i sin helhet kan ligga till grund för ett nytt sätt att tänka och arbeta med materialutveckling, felsökning och idégenerering, så att det i steg 3 kan implementeras fullt ut i företagens interna processer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i ett konsortium bestående av fem multinationella företag, ett forskningsinstitut, en högskola och en branschorganisation. Tre PostDocs kommer att anställas för att tillsammans med seniora forskare vidareutveckla och integrera metoder och programvara för alla steg i kedjan. Metoderna kommer att appliceras på tre nyckeltillämpningar som valts ut av företagen och en demonstrator kommer att tas fram för att visa på konceptets potential. Materialframställning samt validering och utvärdering av konceptet genomförs till största delen på företagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 juli 2020

Diarienummer 2018-00424

Statistik för sidan