CODE Competence on Demand

Diarienummer 2014-05243
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Idén med föreslaget projekt är att stödja industrin genom att med hjälp av ny teknik hitta modeller och system för att underlätta rekrytering och tillgång av specialister, överbrygga generationsgap samt öka kvalitetssäkringen i kompetensöverföring mellan medarbetare. Ytterligare en aspekt är den konkurrensutsatta marknaden industrin verkar på. Här är kompetens en nyckelfråga samtidigt som det kräver resurser beträffande både ekonomi och miljö att transportera nyckelpersoner längre sträckor.

Resultat och förväntade effekter

Syftet var att med hjälp av ny teknik hitta modeller och system för att underlätta rekrytering och tillgång av specialister (verksamhet på distans), överbrygga generationsgap samt öka kvalitetssäkringen i kompetensöverföring mellan medarbetare. Syftet och målet med projektet har uppfyllts med betoning på att undersöka hur ny teknik kan stötta verksamhet på distans samt öka kvalitetssäkringen. Sammanfattningsvis spelar ny teknik, och i synnerhet Augmented reality, en viktig funktion för att stötta processindustrin i dessa frågor.

Upplägg och genomförande

Fyra workshops, samt två fallstudier (Verksamhet på distans - ABB FACTS och kvalitetssäkring - Gyproc) har genomförts. Fokus varit att undersöka hur ny teknik skulle kunna användas för att spara resurser, överbrygga kulturella skillnader och öka tillgängligheten av specialistutbildad personal samt se hur kvalitetssäkring kan öka genom att gå från pappersinstruktioner till ny teknik. En tredje frågeställning har handlat om generationsskifte som inte har fått en egen fallstudie men där frågan har berörts i de övriga studierna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.