CODA - Prognostiserande modeller med tolkningsbarhet och analys av datadrift

Diarienummer 2017-03046
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Vehicle Service Information
Bidrag från Vinnova 8 880 800 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång Effektiva och uppkopplade transportsystem sommaren 2017

Syfte och mål

Datadrivna metoder baserade på maskininlärning har i många applikationer visat sin styrka i att bidra till innovativa lösningar. Detta inkluderar möjligheten att utveckla prediktiva modeller som kan användas för att planera optimalt underhåll. Projektet CODA, Predictive Models with Interpretability and COncept Drift Analytics, syftar till att ta fram mer kunskap runt användningen av prediktiva modeller för fordon med fokus på datadrift, tolkningsbarhet och processer för hantering av modeller och data.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ta fram metoder och kunskap för analys av datadrift och tolkningsbart, samt därtill relaterade frågor rörande datainsamling och databehandling. Resultaten ska implementeras och verifieras på data från fordon i drift. Datadrift uppkommer då en flotta av produkter ändras över tid, t.ex. uppkommer detta naturligt inom fordonsbranschen då nya funktioner lanseras. Tolkningsbarheten är starkt kopplat till datadrift. För att kunna förstå om designändringar påverkar modellerna behöver man förstå hur olika variabler och egenskaper påverkar modellernas utfall.

Planerat upplägg och genomförande

Det tre-åriga projektet bedrivs som en samverkan mellan Scania CV, LiU, SU och KTH. För att uppnå hög samverkan kommer projektet ha workshops med samtliga parter samt kontinuerliga avstämningar. I projektet arbetar två doktorander, forskare från akademin samt ingenjörer och forskare från industrin. Kunskapen från projektet kommer spridas genom presentationer på konferenser, tidskriftsartiklar samt patent. En workshop med fokus på maskininlärning och prognostik kommer genomföras med externa partner för att ytterligare öka samverkan inom området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.