Biobaserade riskavfallsbehållare i vården

Diarienummer 2016-02386
Koordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 1 616 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Offentlig sektor 2016

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att, i form av en prototyp för en biobaserad riskavfallsbehållare, ta fram en produkt som kan vara en viktig dellösning för att minska offentliga aktörers utsläpp av CO2 vilka idag kan hänföras till förbrukningsmaterial inom vården, och därmed bidra till syftet att nå offentlig sektors klimatmål till år 2030. Den slutgiltiga designen av prototypen visar på en väsentlig potential att reducera klimatpåverkan jämfört med en fossilbaserad behållare och det övergripande målet har därmed uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Beräkningar av den möjliga klimatnyttan med en biobaserad behållare i stället för en fossilbaserad behållare visar på 85-90 % reduktion av klimatpåverkan, som CO2-ekvivalenter genererade i samband med produktion, transport och förbränning. Designen har god kommersiell bärighet med tanke på funktion, prisbild och reduktion av klimatpåverkan och OrganoClick bedömer att en färdig produkt kommer att kunna uppfylla samtliga krav från användare.

Upplägg och genomförande

Huvudsakliga aktiviteter: (1) utvärdering av design och funktion, (2) design, materialutveckling, tillverkning av prototyp, (3) utvärdering av miljönytta, (4) möjligheter till nyttiggörande. Rollfördelning: VGR och Landstinget i Värmland (funktion, miljönytta, upphandlingskrav), OrganoClick AB (materialutveckling, tillverkning av prototyp), NiNa Innovation AB (projektledning, nyttiggörande), Paper Province (kommunikation), Region Värmland (nyttiggörande), Östfold Fylkeskommune (nyttiggörande), Johanneberg Science Park (koordinator, kommunikation).

Externa länkar

https://www.johannebergsciencepark.com/nyheter/biobaserade-riskavfallsbehallare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.