Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning (ASK)

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet ASK:s (Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning) övergripande mål har varit att ta fram en plan för hur metallindustrin samordnat bör arbeta med insatser som bidrar till dess långsiktiga och strategiska kompetensförsörjning. Projektgruppen har arbetat utifrån föresatsen att det vid projektets slut ska finnas en inom metallindustrin förankrad plan för detta. Utifrån den stora kartläggning av pågående aktiviteter som utförts i projektet har man kunnat identifiera goda exempel såväl som luckor och därigenom kunnat dra ett flertal slutsatser som nu ligger till grund för det fortsatta strategiska arbetet.

Resultat och förväntade effekter

ASK har skapat en unik överblick över nuläget genom att kartlägga ca 140 pågående initiativ. I arbetet med identifiering av särskilt goda exempel bland dessa har man också kunnat definiera parametrar som konstituerar ett gott exempel. Via kartläggningsmatrisen har en struktur byggts där man ur olika sökbara aspekter även kan identifiera luckor bland pågående initiativ. Som resultat av detta arbete finns nu ett antal förslag kring fortsatt arbete vad gäller industrins möjligheter för uppskalning och ökad utväxling av pågående aktiviteter i kartläggningen.

Upplägg och genomförande

ASK har genomfört en kartläggning av pågående aktiviteter där syftet är att höja metallindustrins attraktivitet samt att locka till utbildningar som kan leda till arbete inom metallindustrin. För överskådlighet har en matris byggts som är sökbar utifrån olika parametrar som målgrupp och regional tillhörighet. För att berika analysen av materialet har en mängd intervjuer med kartlagda aktörer genomförts. För att sätta resultatet i en djupare kontext har det inom projektet också tagits fram en delrapport som beskriver statusen för svensk metallindustri ur en mängd olika aspekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05260

Statistik för sidan