Åskvarning och objektidentifiering

Diarienummer 2016-02376
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 721 160 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2016

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har varit att ta fram dokumentation som möjliggör förverkligande av två funktioner: A) Varning för lokal åska. Presentation av larm vid varning för åska. Ger ökade möjligheter för berörda ta rätt beslut för att minimera förebyggande stopp och/eller övergå i ö-drift vid åska. B) Identifiering av objekt med låg störningsimmunitet. Kompletterar styrsystemen med identifiering av objekt som har minsta motståndskraften för spänningsförändringar. Projektet bedömer att projektrapporten innehåller dokumentation som tydligt beskriver kraven för dessa funktioner.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat finns dokumenterat i form av en kravspecifikation och en funktionsbeskrivning. Delar av det föreslagna åtgärderna finns redan implementerade i referensanläggningen och förväntan är att åskrelaterade störningar relativt sett kommer att minska. På sikt är förväntan att ett generellt åskvarningssystem utvecklas samt att fler industrier gör sina objekt mindre störningskänsliga med den metod som beskrivs i rapporten. Det finns också goda möjligheter att bygga ett självlärande system som successivt ökar precisionen i ett åskvarningssystem.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis formulerades de krav som måste ställas på funktionen till ett generellt användbart åskvarningssystem. Kraven arbetades fram i samråd med driften vid referensanläggningen. De har sedan behandlats under möten med SMHI som leverantör av väderdata, processindustrin som tänkbara användare och ABB som integratör av åskvarning i styrsystemet. Avslutningsvis remitterades dokumentationen till samtliga deltagande parter och de synpunkter som framkom inarbetades i rapporten (kravspecifikation och funktionsbeskrivning för åskvarning och objektidentifiering).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.