Använda naturliga processer, förnybara resurser och innovativ teknik för nya kostnadseffektiva problemlösningar

Diarienummer 2017-04195
Koordinator Nordic Bioengineering AB - Nordic Bioengineering AB, Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Syfte med projektet var att undersöka en innovativ och kostnadseffektiv biologisk behandlingsteknik för förorenade jordar. De parametrar med avseende på biologisk saneringsteknik som projektet har undersökt: Om ett konsortium av mikroorganismer från domänen Archaea kan användas för biologisk behandling av förorenad jord Om inblandning av cellulosafiber (restavfall från pappersbruk) i jorden kan stimulera nedbrytningen av föroreningar i jorden Ny metod för inblandning av mikroorganismer i det förorenade materialet som kan skalas upp och användas vid en större sanering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att mikroorganismer från Domänen Archaea kan användas för att biologiskt behandla förorenade jordar. Genomförda tester och utredningar indikerar att: Archaea kan användas för nedbrytning av förorenad jord innehållande höga halter av PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). Inblandning av cellulosa eller organiskt material påverkar inte nedbrytningen av PAH. Det är en teknisk utmaning att få till en bra inblandning av mikroorganismer i jorden. Försök har visat att mekanisk inblandning med tillsats av mikrober i en slurry fungerar bättre än infiltration.

Upplägg och genomförande

Försök har gjorts på jordar från en före detta gasverkstomt som innehåller höga halter av PAH. Tester har genomförts i både labbmiljö och i biokammare. Inblandning av mikroorganismer är en teknisk utmaning som behöver verifieras i större skala. Dessutom har intervjuer gjorts med ansvarig personal på en avfallsanläggning för att få fram information om alternativa behandlingsmetoder, kostnadsberäkningar samt utformning av biologiska tester i full skala. Biobehandling med arkéer är kostnadseffektivt jämfört med andra behandlingsalternativ enligt en desktop study.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.