Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analys av ekosystem inom olika branscher och potential för användning av ´IoT´ för produkter och tjänster

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 1 182 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets syfte är att identifiera förutsättningar för användning av IoT i olika branscher. Vår forskning stöder tesen att det finns flera olika ekosystem och branscher där IoT ingår eller kan ingå snarare än att det finns ett eget IoT ekosystem. Projektet har uppnått målen genom att identifiera och beskriva dessa olika förutsättningar som finns i olika sektorer. Detta gäller både för vilken typ av tillämpning vi avser (vi har studerat industriell IoT, energi, hem, vård och omsorg samt sport & hälsa) bedrivs samt på vilka sätt som affärer skapas och genomförs.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett ökade insikter om möjligheter med och hinder för införande av IoT (och digitalisering) inom olika sektorer. De främsta hindren bedöms vara: -Bristande skalbarhet då aktörer vill erbjuda egen lösning -Fragmentering pga mångfald av parallella lösningar -Misstro och tveksamhet hos aktörer att dela infrastruktur, plattformar och data -Rädsla för att ändra sin egen affärsmodell Slutsatsen är att möjliga vinster med IoT och digitalisering riskerar artt inte att kunna uppnås om aktörer inte förändrar sitt sätt att göra affärer och samarbeta med andra i ekosystemet

Upplägg och genomförande

Grundtanken i upplägget var 1. att studera olika sektorer för att kunna identifiera särdrag 2. att genomföra två typer av workshopar; först datainsamling och sedan spridning av resultat, där vi önskade återkoppling. Projektansatsen visade sig fungera mycket väl -Data pekar på att olika sektorer uppvisade tydliga skillnader -Workshopar (totalt ca 20 st) var mycket givande, detta pga i) Partners breda kontaktnät vid inbjudan ii) Partners aktiva medverkan iii) deltagare på workshops/intervjuer varit mycket villiga att dela med sig av nuläge och syn på fördelar/hinder med ny teknik

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06151

Statistik för sidan