Aluminiumkretsloppet (AluKrets)

Diarienummer 2015-04148
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 350 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Projektet avser kartläggning och analyser av förluster i det svenska aluminium-kretsloppet med ambitionen att föreslå projekt som leder till minskning av dessa. Ett ytterligare mål är att samla en stor del av den svenska aluminium-branschen i ett gemensamt forskningsprojekt, samt att även skapa kontakter och samarbeten med flera forskningsinstitutioner med koppling till stålindustrin för att dra nytta av dess erfarenheter. Projektet avser även föreslå konkreta projekt, baserade på ovannämnda analyser, för att nå en ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Resultat och förväntade effekter

Materialförluster i det svenska aluminiumkretsloppet har kartlagts och analyserats. Den största förlusten kommer från förpackningshanteringen och uppgår till över 6000 ton per år. Det mesta förbränns under sopförbränning, men en bättre sortering före och utsortering ur askor efter skulle kunna minska förlusterna. Nästan lika stor förlust kommer ifrån den saltslagg som bildas vid omsmältning av skrot. Nya processer utvecklas för att minska mängden saltslagg och att återvinna olika komponenter ur saltslaggen, så som salt och en större andel elementär aluminium.

Upplägg och genomförande

Företagens flöden och förluster har inventerats, och litteratur har studerats. Analyser har gjorts i internationella jämförelser samt med hjälp av litteratur och tillsammans med projektdeltagare. Projektideér från företag, institutioner och litteratur har diskuterats, analyserats och i vissa fall konkretiserats. Resultaten har sammanställts i en rapport där förslag på projekt till projektets etapp 2 har presenterats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.