Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sverige som internationellt centrum för life science

Nuläget inom life science kännetecknas av övervägande goda förutsättningar kopplade till forskningen och till hälso- och sjukvården. Men näringslivet genomgår en omvandling där befintliga stödstrukturer inte tillgodser de nya behoven.

Life science-sektorn är med sitt höga förädlingsvärde viktig för Sverige och står idag för en femtedel av exportintäkterna. Industrin genomgår en snabb strukturomställning och ett proaktivt arbete är nödvändigt för att ta tillvara på de nya möjligheter som uppstår och på så sätt möta den ökande globala konkurrensen. Sverige har ett bra utgångsläge med tanke på de stora resurser som satsats på framför allt forskning inom området i de senaste två forsknings- och innovationspolitiska propositionerna. Dessa investeringar behöver förvaltas för att ge resultat i form av innovationer och tillväxt.

Målbilden för 2020 utgörs av bättre hälsa och tillväxt. Delmålen på vägen innehåller bland annat:

 • gränsöverskridande innovationer
 • kreativa mötesplatser
 • väl samordnade kliniska studier
 • hälso- och sjukvården som integrerad del av innovationssystemet
 • högre flöden av idéer och produktkoncept
 • proaktivt arbete för industri och akademi.

Agendan pekar ut fem insatsområden som särskilt viktiga:

 • en nationell delegation
 • en struktur för hur bra arbetssätt kan spridas eller samordnas nationellt
 • tillgängliggjord infrastruktur för forskning och utveckling
 • ett koordinerat och standardiserat arbetet med kliniska studier
 • nya finansieringslösningar.

Samverkan ingår som en naturlig komponent i den föreslagna nationella delegationen som tänks arbeta för att identifiera och initiera nödvändiga insatser och skapa kontakter. Även den föreslagna strukturen för arbetssätt skapar broar mellan olika delar av life science-systemet, och även mot andra sektorer för att stimulera gränsöverskridande innovation. Life science-sektorn samverkar framför allt med diabetesområdet för att adressera samhällsutmaningen diabetes.

Läs agendan

Agenda life science

Senast uppdaterad 1 december 2021

Statistik för sidan