Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital innovation och tillväxt

Svenska företag ligger sedan länge i framkant när det gäller utnyttjande av digitalteknik. När en ökad användning av internet och andra digitala medier nu sker globalt måste svenska aktörer fördjupa sin samverkan för att inte tappa mark och bibehålla sin internationella konkurrenskraft.

Fler och fler företag världen över flyttar i dag fram sina positioner digitalt. Tjänste- och produktutbudet blir allt mer internetbaserat och tillgängligt dygnet runt. Sverige har länge varit i framkant på detta område – men i takt med den ökande globala konkurrensen behöver svenska företag förnya processer och organisation, finna innovativa samarbetsformer och anamma digitala tekniker.

Agendan identifierar en rad utmaningar för svenska företag och övriga aktörer kopplade till digital innovation, främst:

  • Hur kan förnyelsen inom etablerade företag påskyndas med avseende på den nya digitala tekniken?
  • Hur skapar vi bättre förutsättningar för framväxten av nya svenska tillväxtföretag som bygger sina affärer på den senaste internet- och mediatekniken? 
  • Hur kan offentliga organisationer, såsom lärosäten och vårdsektorn, genomgå förnyelse och effektivisering med hjälp av innovativ digital teknik?

För att möta utmaningarna som svenska aktörer står inför föreslår agendan riktade insatser på tre plan:

  • motivation och attityd – göra digital innovation till kulturellt allmängods för att på så sätt inspirera flera, på samma sätt som exempelvis musiktävlingar
  • verktyg och kompetens – att etablera en innovationskultur där lärande och kunskapsutbyte sker kontinuerligt och naturligt
  • form och struktur: att från början etablera ett effektivt ramverk för samarbete mellan aktörer.

Att stärka den gränsöverskridande kompetensen inom internet- och medieteknikområdet mellan akademi, specialistutbildningar och företag – såväl stora etablerade som små nystartade – är det viktigaste receptet för en bibehållen svensk konkurrenskraft.

Läs agendan

Agenda Digital Innovation and Growth

Senast uppdaterad 7 september 2017

Statistik för sidan