Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

100 nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik i dag ger tillväxt i Sverige och internationell konkurrenskraft för svenska företag inom tio år. Men vi måste satsa nu, inte senare. Svensk innovationskraft är värd att tas på allvar.

Nanoteknik är ett brett möjliggörande teknikområde med potential att uppgradera svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor. En mängd samhällsutmaningar kan komma att mötas med hjälp av nanoteknik. Men om inte Sverige nu gör en strategisk satsning på nanoteknik kommer svensk industri snabbt att tappa konkurrenskraft. Hinder som behöver övervinnas är att nanotekniken är svår att kommersialisera, bland annat beroende på att säkerhetsaspekterna för nanoteknik inte är helt klara för konsumenterna och användarna. Den svenska kunskapsbasen är stark men dåligt spridd: kunskapen finns än så länge mer inom akademin än hos företagen och användarna. En svag efterfrågan gör att kommersialiseringen inte kommer igång.

Agendan siktar mot 2023, då en mängd mål ska vara uppnådda: Sverige ska ha skapat en infrastruktur för utbildning, forskning och kommersialisering runt och av nanoteknik; teknik- och säkerhetsutvecklingen på området ska vara harmoniserad; nanoföretagen ska ha en omsättning på tio miljarder kronor årligen.

För att nå målen föreslår agendan ett antal åtgärder: stärk kommersialiseringen; stärk legitimiteten; upprätthåll en god kunskapsbas; stimulera starka drivkrafter; underhåll och stärk gemensamma resurser. På kort sikt vill agendan skapa ett varumärke för produkter och processer som signalerar kvalitetssäkrad utveckling och användning av nanoteknik. Rätt genomförd kan denna märkning bli en internationell kvalitetssymbol och därmed ge konkurrensfördelar för svenska produkter.

Bristen på kunskap hos företagen föreslås åtgärdas genom samverkan mellan akademi och företag i formen av branschvisa industriforskarskolor. Ett resursnätverk i Sverige ska garantera att så stor del av innovationskedjan som möjligt stannar i landet.

Kontakt

Åsalie Hartmanis, SwedNanoTech

asalie.hartmanis@swednanotech.

Last updated 1 December 2021

Page statistics