Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Automatiserade transportsystem

Automatiserade transportsystem är ett nytt svenskt styrkeområde, då det skapar både ekonomiska och ekologiska vinster i ett allt mer transportintensivt samhälle. Genom en bred samverkan mellan kompetensområden når området sin fulla potential i vårt framtida samhälle, såväl nationellt som globalt.

Automatiserade transportsystem utgör ett nytt och utmanande område för Sverige. Området inkluderar ett brett fält av lösningar, produkter och satsningar som har den gemensamma nämnare att förarens roll i transportsystemet assisteras av eller ersätts av avancerade IKT-system som ska verka i dels det enskilda fordonets förflyttning, dels i hela infrastrukturen. Förarlösa personbilar har idag ett medialt fokus, men agendan lyfter blicken mot hela transportsystemet, varför området blir ett styrkeområde med de rätta tvärsektoriellla satsningarna.

Visionen för agendan är att Sverige ska ha en ledarposition inom automatiserade transportsystem genom att vi satsar på rätt kompetens, rätt innovationsstrategi och rätt implementering av systemet nationellt. Agendan sätter upp följande delmål till 2025:

  • det finns ett integrerat innovationssystem för produkter, processer och tjänster inom automatiserade transportsystem
  • det görs breda satsningar på demonstration och testning av transportsystemets funktioner i Sverige
  • vi sätter standarden i Europas forsknings- och innovationsprogram kring automatiserade transportsystem.

För att uppfylla visionen och målbilden behöver svenska aktörer samlas kring följande insatsområden:

  • säkra ett ledarskap med brett stöd hos de svenska aktörerna
  • bygga upp en bred kompetensbas och prioritera öppenhet i tillvägagångssätt snarare än att låsa sig till alltför specifika deluppgifter
  • kontinuerligt och med påvisbara ekonomiska fördelar öka automatiseringsgraden i systemet
  • få med nyckelanvändarna från början
  • uppmuntra till handlingsinriktade lösningar med kort väg från idé till tillämpning
  • bidra till synergier mellan systemets alla involverade områden.

Agendan förutspår en bred samverkan mellan en rad parter: myndigheter (Trafikverket, Transportstyrelsen med flera), transport- och IKT-industrin, lärosäten och konsultaktörer. Vidare ska dörren stå öppen för nya aktörer för att skapa ett inkluderande arbetssätt där alla parters intressen vägs.

Kontakt

Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park

niklas.wahlberg@lindholmen.se

Last updated 15 November 2021

Page statistics