Framtidens drönare :

Drönare för individer och samhälle

Stängde 15 mars 2018

Utlysningen riktar sig till er som vill förverkliga ett innovationsprojekt och skapa prototyper möjliggjorda av drönare. Med innovation menar vi något nytt som har hög grad av originalitet och som ska vara till nytta för både människor och samhälle.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utveckling av demonstratorer. Det kan vara kombinationer av teknik- och tjänsteutveckling, infrastruktur, områdets långsiktiga utveckling eller policy och reglering.

Vem kan söka?

Projekten ska ha minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare.

Hur mycket kan ni söka?

Maximal budget för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Viktiga datum

De projekt som får finansiering kommer delta i en gemensam aktivitet för att demonstrera sina lösningar. Vi återkommer med datum när det är bestämt, men troligen våren eller sommaren 2019.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främja utvecklingen av obemannade farkoster för att skapa samhällsnytta. Vi tror att den stora potentialen finns i de lösningar som ännu inte existerar på marknaden - de som hänger ihop med framsteg inom tjänstefiering och automatisering. Därför kommer vi prioritera projekt som förväntas addera stora värden och är nyskapande när vi bedömer vilka som ska få finansiering. Vi vill därför uppmana er att våga tänka nytt.

  Aktiviteter det går att söka finansiering för

  Dessa aktivititer kan ni söka finansiering för:

  • Planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster
  • Utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden
  • Medverkan i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar i en verklig miljö

  Målet med ert innovationsprojekt ska vara att utveckla en prototyp som kan demonstreras. Prototypen ska demonstreras på en gemensam flygdag. Datum är preliminärt satt till maj 2019, men vi återkommer med exakt datum till projekten när det är bestämt. Det är obligatoriskt att delta på flygdagen.

  Krav på konstellationens uppbyggnad

  Projektet ska ha minst två projektparter, varav en utvecklande part och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av innovationen och som ska ta hand om resultatet av projektet. Både organisationer och myndigheter kan vara behovsägare.

  Parterna kan vara utländska organisationer, men de behöver ha driftställe i Sverige. En exakt definition av vad det innebär finns på Skatteverkets webbplats.

  Vi har ett krav på minst två parter för att det ska finnas en balans mellan parterna vad gäller risk, stöd och engagemang. Det är till nackdel om balansen mellan parterna blir för ojämn. Så länge balansen uppnås kan även parter som inte tar emot finansiering bidra.

  Hur mycket finansiering kan vi söka och få?

  Det finns ingen högre gräns för vad ni kan söka. Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor och det vill vi sprida på både små och stora aktörer, små och stora projekt, samt privata företag och offentliga organisationer. Vi ser framför oss 10–20 projekt med en maximal projekttid på 15 månader.

  Då utlysningen vänder sig till projekt som ska utveckla prototyper under en relativt kort projektperiod tror vi dock att behoven av finansiering är lägre än till exempel långsiktiga forsknings- eller utvecklingsprojekt.

  Vid bedömning kan det vara en fördel om projekt har egna insatser och stöd från andra parter.

  Vi finansierar inte alltid hela projektet. Hur stor del vi finansierar, vilken stödnivå du får, beror på organisationens storlek och vilken typ av projekt det gäller. Om ert projekt till exempel räknas som experimentell utveckling kan vi finansiera upp till 60%, men vi kan finansiera 100% om ni kan få stöd av mindre betydelse.

  Läs mer om stödnivå och stöd av mindre betydelse på vår sida om hur det fungerar med statligt bidrag. Förmodligen kan ditt projekt räknas som experimentell utveckling i tabellen för stödnivåer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Börja därför i god tid. Vi rekommenderar också att ni bara fokuserar på er bästa idé och gör en ansökan per utlysning, även om det formellt är okej att ha mer än en ansökan. Ett krav är att ansökningarna är olika, dvs det går inte söka för samma idé mer än en gång i taget.

  När ni fyller i uppgifterna i Intressentportalen kan ni spara och justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-05427

  Statistik för sidan