Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Portföljutvärdering av Vinnovas program

Utgiven
2017-mars
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2017:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-60-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
70
Författare
Cederberg, Kempinsky, Lindblom & Östlund - Kontigo AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Hälsa, Ledning och organisering

Vinnova fick 2011 ett regeringsuppdrag att genomföra en satsning för att utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Syftet var dels att stärka organisationens egen innovationsförmåga och dels att stärka näringslivets konkurrenskraft. Uppdraget var att ge stöd till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa lösningar som effektiviserar och höjer kvaliteten i verksamheterna. Regeringsuppdraget realiserades bland annat genom Vinnovas program Testbäddar inom vård och äldreomsorg.

I den här rapporten presenteras utvärderingen av programmet. Utvärderingen omfattar tolv testbäddar, samt inkluderar översiktligt ytterligare tre. Kontigo AB har utvärderat programmet utifrån de målformuleringar som Vinnova angett och kommit fram till att programmet visar en stor variation sett till inriktning och resultat. Den övergripande bedömningen är att programmet har uppnått goda resultat samt förutsättningar för mer långsiktig påverkan. Testbäddarna kan i många fall uppvisa relevanta processer för att stödja innovation, även om dessa processer dokumenterats i varierande utsträckning.

Senast uppdaterad 23 februari 2018

Statistik för sidan