Utgiven
2019-december
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2019:20
Serie
Vinnova rapport
ISBN
ISSN
Antal sidor
93
Författare
Tobias Fridholm, Beatrice Bengtsson, Angelina Mattsson – Sweco Society, Tomas Åström, Torbjörn Fängström, Markus Lindström, Sebastian Eriksson Berggren – Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden och Erik Arnold – Technopolis Ltd
Pris
Utgivare
Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden
Diarienummer
2018-02397
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik, Produktion, Om Vinnova, Forskning och utveckling i företag, Forsknings- och innovationsmiljöer

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft.

På uppdrag av Verket för innovationssystem (Vinnova), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Statens energimyndighet (Energimyndigheten) har Faugert & Co Utvärdering/Technopolis Sweden i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society utvärderat den första generationens strategiska innovationsprogram (SIP) som vid uppdragets början hade varit verksamma i sex år. Syftet med utvärderingarna är att påvisa resultat och tidiga effekter som underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering, samt att utgöra stöd för myndigheterna och programkontoren att utveckla och förbättra programmen på bästa sätt.

Totalt har 17  strategiska innovationsprogram startats i fyra omgångar. De fem program som startade under 2013 har nu genomgått en sexårsutvärdering. De fem utvärderingarna och metautvärderingen genomfördes under perioden januari till december 2019.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (3115 kB)

Senast uppdaterad 14 februari 2020

Statistik för sidan