Mycket görs, mycket mer måste göras

Universitets och högskolors bidrag till hållbar utveckling

Utgiven
2019-oktober
Språk
Svenska
Serienummer
Vinnova rapport
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-85-1
ISSN
1650-3104
Antal sidor
37
Författare
Björn Brorström och Birgitta Påhlsson
Pris
Utgivare
Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Diarienummer
2019-02855
Ämne
Genus och mångfald, Ledning och organisering, Miljö och energi, Forsknings- och innovationsmiljöer

En dokument- och intervjustudie för att undersöka hur det går med Agenda 2030 inom universitet och högskolor.

För att möta de stora samhällsutmaningarna i Agenda 2030 har universitet och högskolor en viktig uppgift. Det krävs samverkan, kraftsamling och innovation.

Hur går arbetet med Agenda 2030 inom universitet och högskolor? Detta är en dokument- och intervjustudie för att undersöka det. Studien är en fortsättning av utvärderingen av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling som Universitetskanslersämbetet genomförde 2017. Då fick tolv av de utvärderade lärosätena fick betyget ”Lärosätet har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning”. Det är dessa lärosäten som vi studerar i denna rapport.

Björn Brorström och Birgitta Påhlsson vid Högskolan i Borås har skrivit rapporten. Rapporten har seminariebehandlats under ledning av Anna-Carin Ramsten och Rebecka Engström på Vinnova.

Resultatet är en fristående Vinnova-rapport, där åsikterna är författarnas. Rapporten har tagits fram som en del av Vinnovas uppdrag att inkomma med analyser till regeringens forskningspolitik (U2019/01906/F).

Rapportens titel summerar resultatet - mycket görs, mycket mer måste göras.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (5822 kB)

Senast uppdaterad 5 november 2019

Statistik för sidan