Visualiserad byggtrafikplanering för en störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Diarienummer 2018-04114
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 4 950 959 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Under byggtid ökar kapacitetsbehovet i stadens infrastruktur samtidigt som tillgängligheten begränsas. Detta pga. bristande överblick över den totala trafikbelastning samt bristande koordinering av byggtransporter. Syftet är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utvecklingen av ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Målet är att öka framkomligheten och förbättra byggprojektets framskridande och gör staden attraktiv att leva och verka i även under byggtid.

Förväntade effekter och resultat

Det man ska ha med sig när man pratar effekter är att det finns en kostnad i att inte hantera byggtrafiken i form av köer och ökade kostnader för infrastrukturunderhåll. Konkret kommer projektet att resultera i: 1) En metodik för att uppskatta byggtrafikflöden 2) Modeller för att estimera byggtrafikpåverkan i staden baserade på olika data källor 3) Visualiseringsprototyper för att utforska olika byggtrafik och trafikadministrations scenarier 4) Input till att förbättra olika policydokument och processer inom stadsplanering och trafikplanering

Planerat upplägg och genomförande

Byggfridsystemet som utvecklas ska kombinera 3D modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och realtidsdata från trafikdata (en utvidgning av VISUM genom iterativt arbete med applicerad forskning med Norrköpings kommun och Trafikverkets Ostlänken projekt som use case). Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare gällande genomförandeplaner och trafikanordningsplaner (TA-planer). Projektet har ett multi-intressent perspektiv och arbetar tvärfunktionellt över flera forskningsområden.

Externa länkar

liu.se/forskning/visualiserad-byggtrafikplanering-for-storningsfri-stadsutveckling

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.