VFT1 Förverifiering vid Karolinska Institutet

Diarienummer 2013-05640
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VFT1-programmet är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forskningsbaserade affärskoncept och fastställa den mest lämpliga strategin för fortsatt kommersialisering. Vi säkerställer att affärskompetens kopplas till projekten tidigt genom vårt arbete med att anlita externa konsulter. Vi strävar efter att minska kostnaderna per projekt genom att utföra VFT1-aktiviteterna sekventiellt och att starta med den aktivitet som vi bedömer som projektets största riskfaktor.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under året totalt hanterat 37 projekt inom ramen för VFT1-programmet. Flera av VFT1-projekten har exponerats för externa parter i syfte att hitta fortsatt finansiering samt samarbete kring vidare utveckling av projekten. En sammanställning över åren 2012-2014 visar att graden av extern finansiering har ökat markant under de år som VFT1-programmet har pågått vilket är något som tydligt visar att de VFT1-finansierade aktiviteterna bygger värde och gör projekten mer attraktiva.

Upplägg och genomförande

VFT1-processen är väl integrerad i vår verksamhet och vi har utarbetat processer och dokument som säkrar välgrundade finansieringsbeslut och uppföljning av aktiviteter och projekt. Vi har informationsmaterial om programmet, särskilda dokument för att sammanställa bakgrundsmaterial inför beslut, nya och uppdaterade avtalslösningar med avseende på både relation till forskare samt konsulter, en strukturerad databas med tillgängliga och lämpliga experter samt ett utvecklat erfarenhetsutbyte med andra lärosäten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.