VFT-SU-2018-2019

Diarienummer 2017-04901
Koordinator Stockholms universitet
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Syftet är att stödja insatser inom validering för tillämpning riktade till forskare, studenter och andra anställda vid universitetet. Stockholms universitet har som stort universitet med bredd en utmaning att nå olika målgrupper som har olika behov av stöd för validering för tillämpning och nyttiggörande. VFT-medlen kan bidra till universitetets mål att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta. Nyttiggörande inkluderar t.ex. kommersialisering samt andra vägar för idéer att skapa samhällsnytta, tillväxt och ökad svensk konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Med stöd av VFT-medlen förväntar sig universitetet att utveckla projekt baserade på innovationsidéer och öka deras mognadsgrad. Medlen förväntas dessutom bidra till att tillfredsställa målgruppernas behov av avtalsstöd, marknadsundersökningar, IPR-relaterade aktiviteter såsom nyhetsgranskningar och patentansökningar samt designskydd. Idébäraren förväntas även få stöd vad gäller möjligheterna att hitta alternativa vägar för nyttiggörande av idéer. Medlen förväntas användas för att tidigt kunna identifiera ett projekts potential.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteterna genomförs under 2018 och 2019 och ingår som del i Innovationskontorets aktivitetsplan för respektive år. Aktivitetsplanen utgör även en integrerad del av samverkansfunktionens planering. Genom tidig utvärdering som identifierar marknadsmässiga, tekniska och andra risker skapas ett beslutsunderlag för den enskilde innovatören som kan användas för ställningstagande om och i så fall hur projektet ska drivas vidare. Genom olika aktiviteter är det möjligt att i vissa fall minska osäkerheten och riskerna i ett projekt vilket i sin tur leder till värdeskapande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.