Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verktyg för inkludering och tillgänglighet till urbana grönområden (VEFI)

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Inst. för Landskapsarkitetkur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 4 982 448 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2022
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Stadens grönområden är viktiga för hälsa och välbefinnande och alla har rätt att känna sig välkomna, trygga och kunna vistas obehindrat där. Tillsammans med individer som upplever hinder mot att använda grönområden utvecklar vi lösningar för en ökad och jämlik tillgänglighet. Hindren kan vara exempelvis fysiska eller emotionella och relatera till olika diskrimineringsgrunder. Projektets mer specifika syfte är att utveckla verktyg för deltagande och medskapande i planering, utformning och förvaltning av urbana grönområden.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer utveckla en medskapande arbetsprocess och verktygslåda i arbetet med att a) identifiera upplevda utmaningar med tillgänglighet till utemiljöer; vad var för vem när, b) kartlägga behov, krav på utformningslösningar och c) utveckla lokala, kontextkänsliga lösningar. Arbetsprocessen utgår från principen om universell utformning och olika människors upplevda villkor. Den ska kunna användas av kommuner, bostadsbolag, expertis inom utemiljö m.fl. tillsammans med befintliga och nya användare. Processen skall vara möjlig att tillämpa i Sverige och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektupplägget har tre dimensioner; teori, utveckling och experiment. Den teoretiska dimensionen fördjupar kunskaperna om aktörer, resurser, spelregler och diskurser. Utvecklingsdimensionen tar fram lösningen, en processmodell och verktygslåda, medan den experimentella dimensionen testar verktyg i reell miljö (testbäddar). Genomförandet är organiserat i tre arbetspaket över fyra år: AP1: Kunskapsunderlag och konceptutveckling (år 1) AP2: Test-beds (år 2-4) AP3: Projektledning (år 1-4)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04141

Statistik för sidan