Verktyg för att undvika tidig sprickbildning i betong

Diarienummer 2013-05500
Koordinator VEMAVENTURI AB
Bidrag från Vinnova 901 159 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet var att öka kunskap om de fenomen som framkallar sprickbildningen så att en metod kan tas fram med tillhörande verktyg. Konkreta mål: 1.Gradera inverkan av sprickframkallande faktorer i tidigt skede efter gjutning 2.Dokumentera hur och när de individuella faktorerna påverkar sprickbildningen samt hur dess inverkan kan minskas. 3.Utveckla ett verktyg för prognoser och uppföljning av sprickrisk på arbetsplats. 4.Ta fram rekommendationer för hur sprickor kan undvikas

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har gett en bred genomgång av State-of-the-art beträffande fenomenet plastiska sprickor. Projektet har genom försök visat på intressanta effekter av olika typer av betonger med och utan tillsatsmedel. Projektet visar på lämplig metod att undersöka spricktendens. En metodik att undvika sprickor har tagits fram och en basstation för uppföljning på arbetsplats finns som prototyp. Fullt implementerat skulle detta kunna innebära att sprickuppkomst reduceras med upp till 50 % med mycket stora förtjänster för byggare och samhället åtskilliga tiotals miljoner.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en litteraturstudie. Pilotförsök genomfördes därefter för att kontrollera försöksuppställning ledande till ändringar av metodik. Försök har sedan utförts med variation av lämpliga parametrar. Samtidigt programmerades modeller för avdunstning som har lagts upp som app på Smartphone. En station för uppföljning av arbetsplats har tagits fram. Att arbeta nära ett pågående forskningsprojekt vid LTU har varit givande. Kompliexiteten i laboratoriearbete har dock underskattats inneburit fördröjning i arbetet. Teoretiska modeller blir inte heltäckande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.