verklighetslabb Framtidens vårdavdelning

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Framtidens Vårdavdelning, avd 349A
Bidrag från Vinnova 2 969 400 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Verklighetslabbet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hade som syfte att driva utveckling av vård, genom att skapa förutsättningar för test av digitala funktioner i verklig vårdmiljö och i pågående verksamhet. Målet var att öka delaktighet för patienterna samt utarbeta nya arbetssätt för medarbetarna. I enlighet med uppsatta mål skapades en fungerande plattform på en vårdavdelning, där tester av digitala funktioner utförts. Policyer för tester av externa IT-funktioner har kartlagts och diskuterats i relation till hur projekt av denna typ hanteras i praktiken.

Resultat och förväntade effekter

Att skapa en plattform för tester i verklig miljö visade sig vara ett effektfullt sätt att pröva organisationen internt såväl som att pröva digital teknik med syftet att utarbeta nya arbetssätt. Projektet har identifierat förbättringsförslag för ett antal processer främst gällande behovet av en ökad samverkan mellan vård och IT-organisation men även gällande de strukturella förutsättningarna. Mot bakgrund av projektets erfarenheter är en viktig lärdom att noga förankra projektet samt förbereda medarbetarna på de krav och förändringar Verklighetslabbet innebar.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en behovskartläggning med metod enligt tjänstedesign där patienter och medarbetare intervjuades. Utifrån framkomna behov genomfördes en workshop för att identifiera lämpliga företag som samarbetspartners. Därefter upprättades plattformen för test. Ett kontinuerligt arbete har skett för att förankra projektets syfte och mål i verksamheten. Tre tester genomfördes sekventiellt; differentierad kallelse, Matappen och Chatbot för ökad kommunikation. Metoden tjänstedesign gav ett bra underlag för struktur och upplägg av arbetsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2017-02164

Statistik för sidan