Verifieringsstöd för SME genom LundLSI

Diarienummer 2015-06520
Koordinator LUND LIFE SCIENCE INCUBATOR AB
Bidrag från Vinnova 2 243 672 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att små och medelstora företag på ett snabbt och effektivt sätt ska ha möjlighet att genomföra aktiviteter för att kommersiellt verifiera sin affärsidé, produkt eller tjänst och med stöd av utfallet ha bättre underlag för den vidare affärsutvecklingen. Detta har kunnat genomföras på ett effektivt sätt med snabb återkoppling och implementering hos de bolag som beviljats stöd. Bolagen i sin tur har snabbt kunnat genomföra sina aktiviteter. Många bolag har i efterhand kunnat ta in ytterligare finansiering och några har startat försäljning.

Resultat och förväntade effekter

Inom ramen för projektet har 30 ansökningar om verifieringsmedel genomförts 50 % (15) beviljades fullt stöd enligt ansökan, 17 % (5) beviljades stöd med begränsningar och 30 % (9) fick avslag varav två genomgick en second opinion av en annan inkubator. 40% av ansökningarna kom från företag inom SmiLe Incubator och 60 % gällde projekt utan tillhörighet till inkubatorn. Projektet har gett bolagen möjlighet att införskaffa information och beslutsunderlag för vidare affärsutveckling och riktning. Överlag med några undantag har bolagen följt angiven tidsplan.

Upplägg och genomförande

Processen har överlag varit smidig. Den ansökande har kontaktat koordinerande affärscoach och efter inledande samtal och en första relevansbedömning, kunnat söka medel via ett formulär med aktivitetsplan. Ansökan granskas av bedömningsgrupp (3-5 p). Bolaget delges beslut och formell dokumentation inhämtats. Vid två tillfällen har second opinion inhämtats från annan inkubator som även delat ut VTFmedel. En slutrapport som beskriver utfall och nästa steg lämnas in. Progress och rapportering säkerställs genom nya rutiner där 1/3 av stödet utbetalas när slutrapport lämnats in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.