Utveckling, karakterisering och tillförlitlighetsanalys av högpresterande nanobaserade gränsskiktsma

Diarienummer
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 052 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla ny teknologi och nya material för termiska gränssnittmaterial genom att utforska system baserade på nano-BN-fiber respektive nanopolymerfiber infiltrerat av metall.Konceptethar tillämpats i en demonstratör för att påvisa den förbättrade prestandan hos det nya materialet. Forskningsresultaten uppfyller målet med projektet både vad gäller framtagning av metod förmaterialframställning och förbättrad termisk prestanda i demonstrator. Det nya material som utvecklats i projektet kommer att kommersialiseras och introduceras på marknaden inom 1-3 år.

Resultat och förväntade effekter

Hög termisk ledningsförmåga uppnåddes för både metallinfiltrerade BN- och polymerbaserade kompositer. Polymerfibrerna bidrar även till att förstärka draghållfastheten och tillförlitligheten hos kompositmaterialet. I demonstratorn är den övergripande termiska resistansen betydligt lägre för kompositmaterialet (NanoTIM) än för referensmaterialet vilket indikerar att NanoTIM är ett bättre termiskt gränsskiktmaterial än än referensmaterialet. För företaget SHT har projektet bidragit till stärkt kompetens inom hantering av värmeproblem i elektronik och förväntas skapa arbetstillfällen. SHT och Chalmers har publicerat gemensamma artiklar i vetenskapliga tidskrifter och presenterat dessa på konferenser.

Upplägg och genomförande

Konceptet med nanofiber- och metallbaserade kompositer som termiska gränssnittsmaterial är unikt ochdet finns ingen motsvarande produkt på marknaden. Företaget kommer att göra mer djupgående marknadsundersökningar för att hitta rätt slutanvändare för NanoTIM. Samtidigt kommer samarbetet med en industriell partner att fortsätta med fler tester för att förbättra kvaliteten på materialet och göra finjusteringar avseende materialets tillämpning. En strategi för att ta konceptet till marknaden kommer att tas fram. Strateginomfattar bland annat utformning av produktionslinje, tillverkningsteknik och kommersialiseringsaspekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02075

Statistik för sidan