Utveckling av hållbara och högfrekventa intermodala transportsystem för snabbrörligt gods med korta ledtider

Diarienummer 2015-03576
Koordinator TFK-TransportForsK AB - TFK-TransportForsK AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 290 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa ett koncept för ett intermodalt transportsystem för snabbrörligt och tidskänsligt gods där valen av transportmedel optimeras från ett energiförbruknings- och kostnadsperspektiv. Vid simuleringar var syftet att använda den flödesdata som insamlats samt att komplettera detta med viss flödesdata från Norge. Ett mål var att även analysera vilka anpassningar avseende ledtider som bör ske i de intermodala systemen för att möjliggöra en synkronisering av transportköparens ledtidskrav med de intermodala systemens förutsättningar avseende ledtider.

Resultat och förväntade effekter

Flödesdata för snabbrörligt gods som uppgick till 17,5 miljoner ton/år insamlades och genererades. Mellan Malmö och Stockholm uppgick det flöde som kunde transporteras intermodalt till 16,3 miljoner ton/år varav 12,2 miljoner ton norrut. Med ett mellanliggande tåguppehåll för omlastning beräknades den intermodala mängden gods öka med 30 % och vid 3 uppehåll beräknades den öka med 50 %. I ett ansatt system med 9 tåglinjer som förenade 16 orter fördelades 27 % av godsflödet på det intermodala systemet. I detta fall beräknades energiförbrukningen och koldioxidutsläppen att halveras.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft karaktär av en iterativ process där godsflöden analyserats med stöd av en modell för flödesdifferentiering och simulering av transportupplägg vilken vidareutvecklades i projektet. Projektarbetet inleddes med en explorativ ansats där frågeställningar behandlades ur olika infallsvinklar. En kvantitativ del har omfattat insamling och analys av flödesdata som kompletterats med kvantitativa insatser i form av intervjuer. Med modellen har intermodala transportlösningar ansatts, simulerats och jämförts med andra lösningar, såsom direkta vägtransporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.