Utveckling av en ontologi för syndromklassificering av djurhälsodata

Diarienummer 2015-05945
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt - Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
Bidrag från Vinnova 791 427 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att utveckla en ontologi för automatiserad tolkning av djurhälsodata. Den ursprungliga idén om en dedikerad ontologi har tagits vidare till ett ontologiskt ramverk. Kunskapsstrukturer har kartlagts, och samarbeten har säkrats för att ge tillgång till expertis och data av olika typ (ex. kliniska data, laboratoriedata, patologi etc). Ett arbetsflöde har också utarbetats för att möjliggöra en modulbaserad utveckling av ontologin. Under implementeringsfasen kommer modulerna att stegvis tas in i ramverket.

Resultat och förväntade effekter

Under utvecklingsfasen skapades ett permanent ID för det ontologiska ramverket, en webbsida med information samt ett öppet repositorium tillgängligt online (github.com/SVA-SE/AHSO). Minst lika viktigt har varit etableringen av en dedikerad ontologi-community med djup expertis inom specifika kunskapsområden. I och med detta har ett fungerande arbetsflöde skapats som möjliggör för ontologierna att fortsätta växa, i form av små uppdateringsbara kunskapsmoduler, även efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

De fyra huvudmålen att 1) systematisera den modulära utvecklingsmetoden, 2) skapa rutiner för utvidgning av ontologin genom inkorporering av nya typer av hälsodata, 3) etablera en community för internationellt samarbete och 4) skapa kanaler för spridning av verktyg och tänkesätt har alla uppnåtts. De hittills utvecklade modulerna är ännu inte implementerade, utan detta kommer att ske i nästa fas. Projektet har resulterat i att vidare EU-finansiering (H2020) säkrats för att utveckla en ontologi som överbryggar tolkningen av hälsodata från såväl djur som människor.

Externa länkar

The URL displays project content in a browser, but ontology code when opened with proper software.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.