Utvärdering och framtagning av bakgrundsdata för provningsmetodik för olika entrélösningar

Diarienummer 2014-06132
Koordinator Frico AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram kunskap om luftridåers skyddsverkan i entréer, dvs beskriva hur väl luftridån minskar energiförlusterna. Denna kunskap kommer att öka marknaden för luftridåer med bra skyddsverkan vilket ger en miljövinst. För att kunna jämföra produkter på ett rättvist sätt och för att kunna utveckla bättre produkter behövs ett etablerat sätt att testa skyddsverkan. Befintliga metoder har identifierats i projektet och den mest utvecklade metoden har repeterats i Fricos labb.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar på repeterbarhet i labbmiljö. Dock har en teoretisk kunskapslucka identifierats kring hur väl metoden kvantifierar skyddsverkan i en verklig installation, där den också utsätts för vindlaster och tryckdifferenser. Hypotesen är att dessa effekter har större inverkan än temperaturdifferens i den befintliga metoden. Förstudien har därför tagit fram hypoteser kring hur metoden kan förbättras. Planen är att dessa hypoteser kommer testas och verifieras i ett utvecklingsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre steg som har genomförts enligt plan. 1) Litteratursökning och kunskapssammanställning, 2) framtagande av förslag på provmetod/metodik för utvärdering av entrélösningar på ett verklighetsanpassat sätt, och 3) formulering av ett fortsatt utvecklingsprojekt baserat på resultaten från förstudien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.