Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan

Diarienummer 2013-02472
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Rektors kansli
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet har begreppet ´strategisk samverkan´ processats och utmynnat i en gemensam ansökan med sex delprojekt utifrån två perspektiv. 1) Skapa ett positivt klimat och undanröja hinder för samverkan genom att systematiskt se över villkoren för forskare/lärare 2) Upprätta strukturerade relationer mellan (olika delar av) lärosätet och partners De båda perspektiven kompletteras med ett övergripande arbete för utveckling av metodik för resultatuppföljning.

Resultat och förväntade effekter

Gemensam ansökan med sex identifierade delprojekt med olika typer av instrument/verktyg inom ramen för de två övergripande perspektiven. 1A: Resursfördelningsmodeller på organisationsnivå 1B: Belöningssystem på individnivå och meritvärde av samverkan 1C: Villkor och former för personrörlighet 2A: Mötesplatser och aktiviteter för att utveckla samarbetsrelationer 2B: Upprätta regionalt och/eller ämnesmässigt orienterade plattformar för samarbete med flera partners 2C: Upprätta formella partnerskap med enskilda företag, myndigheter och organisationer

Upplägg och genomförande

Tre styrgruppsmöten har genomförts. Till varje möte har utkast och förslag tagit fram för att diskutera och föra processen vidare. Information för dessa underlag har inhämtats via enkäter och intervjuer med samtliga styrgruppsrepresentanter. Projektkoordinatorn har utifrån resultaten från styrgruppens anvisningar utvecklat förslag på projektplan och ansökan. Delprojekten resurssatta med tre lärosäten per delprojekt, det innebär att varje lärosäte deltar i två delprojekt. Delprojektbeskrivningarna har vidareutvecklats av de lärosäten som ingår i respektive delprojekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.