TinyBTalented

Diarienummer 2016-04269
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 641 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - november 2020
Status Pågående
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - ht 2016

Syfte och mål

Testbäddens syfte är att främja utveckling och innovation rörande kristallin nanocellulosa (CNC), ett biobaserat högteknologiskt material. Målet är att etablera produktion av CNC för applikationsutveckling i större skala och att etablera arbetsformer för framtida applikationsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Speglat de strategiska satsningar och investeringar som nu görs inom skogsindustrin samt den rådande forskningsfronten, så kommer nanocellulosa på sikt att användas i befintliga och nya unika fiberbaserade pappers- och kartongprodukter, barriärmaterial i livsmedelsförpackningar och andra tillämpningar. Testbädden förväntas fylla en funktion där behovet av CNC för applikationsutveckling i större skala finns samt generera förutsättningar för bred forskning och möjliggöra applikationsutveckling av kristallin nanocellulosa på en hög Technology Readiness Level.

Planerat upplägg och genomförande

Nyckelinstrumentet i testbädden är den pilotanläggning som idag byggs i Örnsköldsvik. Kopplat till anläggningen har ett antal pilotprojekt med syfte att studera olika applikationer upprättats. Applikationsutvecklingen kommer både att ske på plats i Örnsköldsvik och på andra geografiska platser. Ett intressentråd har upprättats för att säkerställa industrirelevant forskning och utveckling. Testbädden kommer i huvudsak att erbjuda tjänster som syftar till utvärdering av råvara för produktion av CNC, utvärdering av CNC för olika applikationer, samt försäljning av CNC.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.