Timbertrail - en ny väg i skogen

Diarienummer 2018-01817
Koordinator Creative Optimization Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 113 550 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla en fältanpassad applikation som identifierar optimala körstråk för skogsmaskiner i avverkning. Information om markfuktighet, lutning, skogens densitet, väderlek med mera används tillsammans med en optimeringsmodell för att beräkna var maskinerna ska köra för att minimera risken för körskador och samtidigt optimera avverkningsarbetet. Målet är att applikationen ska minska skador på mark och fornlämningar, sänka CO2-utsläpp och minska kostnaderna i skogsbruket.

Förväntade effekter och resultat

Projektets resultat är en behovsanpassad applikation lämplig för användning inte bara i Sverige utan även internationellt. Applikationen, som är tänkt att utvecklas för surfplatta och PC, förväntas effektivisera och förbättra skogsföretagens planeringsarbete så att riskerna för körskador i skogen minimeras och effektiviteten ökar. Med applikationen förväntas företaget växa och etablera sig på marknaden för specialiserade IT-lösningar i skogsbruket.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sju avgränsade arbetspaket. Inledningsvis definieras kraven på en användbar applikation och därefter utvecklas de viktiga komponenter som ingår, bland annat hantering av olika datakällor, anpassning och integrering av väderleksdata, optimeringsmodell och lösningsmetoder samt användargränssnitt. Utvecklingen sker i en iterativ process med utveckling, test och utvärdering samt fortsatt utveckling. Kravspecifikation och tester görs i nära samarbete med potentiella användare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.