Tillgängliggörande av klimatsmart ´off-grid´-byggande och anpassning för flerbostadshus i urban kontext.

Diarienummer 2015-00087
Koordinator Byrån för egna hem AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Vi har genomfört en kundundersökning med ett antal intervjuer där vi djupintervjuat ett antal personer med olika förutsättningar, bakgrund och inställning till boende kring livet, hem och egenbygg. Svaren har både bekräftat och kullkastat våra utgångspunkter och är ett mycket gott underlag för vidare arbete med projektet.

Resultat och förväntade effekter

I dessa intervjuer har det framkommit att ett annorlunda och delvis nytt angreppssätt till boende är mycket efterfrågat. De intervjuade talar mycket om vikten av det sociala livet. Och att ett gott boende bör stödja detta på ett otvunget sätt med t.ex. gemensamma ytor inne och ute. Möjligheten att skapa är central i dessa resonemang; odla, bygga, laga saker, återbruka och bereda mat, t.ex. ta hand om skörd, kött eller storkok för stora middagar. Att gemensamt i huset driva en förskola är också en tanke som framkommit av boende för boende.

Upplägg och genomförande

Vi har idag ännu inte låst oss vid någon upplåtelseform. Om byggherreskapet blir i form av en byggemenskap så ligger den kooperativa hyresrätten eller bostadsrätten nära till hands. Tillfälliga bygglov är en möjlig väg till att snabbt kunna skapa bostäder som efterfrågas. Att bygga en tillfällig byggnad som efter den viss perioden kan flyttas till en ny plats alternativt har förutsättningar för att permanentas är något vi ser som mycket lovande i projektet. Vi tittar på flera möjliga huvudmanaskap.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.