Testbäddar HoS - Karolinska Telemedicin

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Medicinsk Teknik
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Karolinska Testbädd verkar för att bidra till framsteg för hälso- och sjukvården genom att främja utveckling, testning och implementering av Telemedicin och eHälsa. Testbädden arbetar med utvärdering av ny medicinsk teknik, med evidensbaserade nyttoeffekter inom hälso- och sjukvården och för utveckling av preventiv hälsovård. Arbetet sker i bred tvärvetenskaplig samverkan mellan sjukvården, svenskt näringsliv, svensk akademi, patientföreträdare och flera innovationsfrämjande samarbetspartners.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden bedriver sin verksamhet genom att erbjuda relevanta tjänster utifrån marknadens behov. Testbädden har formaliserat samverkan och samarbeten med ett för verksamheten starkt och relevant nätverk. Testbäddens rutiner och affärsmodell vidareutvecklas för att erbjuda relevanta och efterfrågade erbjudanden. Företag, akademi, patientrepresentanter, branschorganisationer och projektfinansiärer involveras kontinuerligt i testbäddens förbättringsarbete. Testbädden är en aktiv part i samarbeten för utveckling av området Telemedicin och eHälsa.

Upplägg och genomförande

Testbädden arbetar aktivt med att forma samverkan och samarbeten med existerande och potentiella kunder och samarbetspartners. Rutiner och affärsmodell utvecklas genom formalisering av processer och affärsarkitektur i samverkan med partners med kunskap och erfarenhet av innovationsfrämjande- och samverkansdrivande verksamhet. Testbädden medverkar i utvecklingen och informationsspridning för fokusområdet Telemedicin och eHälsa genom aktivt deltagande i samverkansprojekt och utformning av konferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.