Testbädd Storsudret för utveckling av system för en hållbar vattenförsörjning

Diarienummer 2017-03745
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska MIijöinstitutet Stockholm
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Gotland, precis som stora delar av övriga Sverige, har de senaste åren drabbats av brist på dricksvatten. I andra delar av världen är situationen ännu mer besvärlig och behovet av energi- och kostnadseffektiva lösningar är mycket stora. Därför har IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med Region Gotland och 7 andra partners, erhållit medel för att etablera en infrastruktur på Storsudret där system som ökar mängden grundvatten ska utvecklas, optimeras och verifieras. Testbädden kommer att locka till sig både företag och mindre och större svenska och internationella projekt.

Förväntade effekter och resultat

Brist på vatten utgör en av vår tids allra största samhällsutmaningar och adresserar några av de allra viktigaste globala målen som antagits av FN. Målet är att via testbädden sätta Sverige och Gotland på den internationella kartan inomutveckling och produktion av resurs-och kostnadseffektiva system som löser problem med vattenbrist. Den breda samverkan mellan projektets leverantörer, behovsägare och akademi kommer skapa effektiva kommunikationsvägar. På så sätt kommer ledtiderna för utvecklingen av de innovativa teknikerna och systemen att kortas på ett avgöande sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Syftet med testbädden är att stimulera utveckling av resurs- och kostnadseffektiva alternativ för produktion av färskvatten i områden med risk för vattenbrist. För att åstadkomma detta kommer fokus ligga på småskaliga, lokala tekniker och system. Under projekterings- och realiseringsfasen kommer en grundstomme byggas upp på Gotlands sydspets, Storsudret, som efter projektavslut är tänkt att fortsätta utvecklas med nya tekniker och system via olika svenska och internationella projekt och med olika aktörer inom offentlig verskamhet, företag och akademi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.