Testbädd kallt klimat för omställning till 100 % förnybart

Diarienummer
Koordinator SKELLEFTEÅ KRAFTAKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 6 469 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Projektet öppnar upp befintliga den vindparken Uljabuouda för omvandling till en öppen och fullskalig testbädd för vindkraft i kallt klimat. Platsen har dokumenterad, och för ändamålet efterfrågad, historik angående väder och klimat. Goda vindresurser sammanfaller ofta med kalla klimatiska förutsättningar som köld och isbildning som resulterar i produktionsbortfall. Turbintillverkare behöver verifiera att deras system fungerar tillförlitligt och effektivt under dessa förhållanden, utan produktionsbortfall.

Förväntade effekter och resultat

Då svenska vindparker till stora delar är berörda av isbildning och kalla temperaturer vill energibolagen installera vindturbiner som klarar utmaningarna från kallt klimat och producerar effektivt, särskild under kalla vinterdagar med goda vindar. Tekniken kommer vara beprövad och turbintillverkare kommer kunna garantera produktens egenskaper. Även för samhällets elsystem är detta av avgörande, då dessa kalla dagar ofta är präglade av stor efterfråga på el och ökar därmed stabilitet i elleveransen.

Planerat upplägg och genomförande

Skellefteå kraft AB:s ansvar är geografiska placeringen, tillstånden, även nedtagning av befintliga turbiner och anpassning av infrastrukturen. RISE kommer att sätta upp och driva testmiljön och ansvara för lansering och optimering av verifierings- & testaktiviteter på testbädden. RISE säkerställer tillgång till spetskompetens samt helhetsperspektiv för forsknings- och verifieringsprojekt. Insamling av data inkl. infrastruktur (mast, sensorer, mätning, insamling, mm) är RISE:s ansvar. Genom internationellt forskningssamarbete ska forskningsprojekt lockas till testbädden Uljabuouda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03654

Statistik för sidan