Test Site Orust, Energi från havsströmmar

Diarienummer 2013-01845
Koordinator Falkung Miljö Energi AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Rapporten ger en tidig uppfattning om möjligheten att etablera en anläggning, s.k. ´testbädd´ - för utprovning av marina strömkraftverk i havsströmmarna runt och utanför Orust. En tidplan och kostnader är beräknade för en genomförbarhetsstudie som bör göras innan testbädden kan förverkligas. Målet är att fastlägga huruvida en test-bädd är möjlig att förlägga i havet utanför Orust, vilket rapporten visar att så är fallet. Dock bör strömmätningar utföras för att verifiera de naturliga förutsättningarna för en testbädd, samt de affärsmässiga förutsättningarna detaljeras.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien indikerar att förutsättningar finns för att etablera en testbädd för marina strömkraftverk i vattnen vid Orust. Noggranna mätningar och studier av havsströmmarna bör utföras för att säkerställa potentialen. Testbädden ger en ny möjlighet för Sverige att etablera sig på marknaden för utprovning av havsbaserad energi och befinna sig på teknikens framkant. I närtid bör en genomförandestudie göras för att detaljera testbäddens konstruktion och ytterligare förankra konceptet i näringslivet och hos tillståndsgivande myndigheter.

Upplägg och genomförande

Projektet är en förstudie av långsiktiga behov och globala förutsättningar, lokala förutsättningar, intressekonflikter, samverkansparter och fysiska förutsättningar för etableringen av en testbädd för marina strömkraftverk placerade i havet utanför Orust. Projekt har koordinerats av projektledaren vid inventering och möten i Orust kommun och i samråd med myndigheter, universitet och företag inom marin teknik på den svenska västkusten. Möjligheten, realiserbarheten och lämpligheten av en testbädd har främst bedömts utifrån ett brett nyttoperspektiv.

Externa länkar

Webbsidan beskriver ett scenario och arrangemang kring etableringen av Test Site Orust

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.