Termo-mekanisk utmattning av Ni-baserade superlegeringar

Diarienummer 2013-01154
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 958 573 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för detta projekt var att öka förståelsen för den variation i mikrostruktur som små förändringar inom processfönstret för värmebehandling av Haynes 282 leder till. Samt utöka kunskapen om hur detta påverkar de mekaniska egenskaperna hos materialet. Resultaten från projektet kan ha stor betydelse för materialets potential för användning i kritiska komponenter, t ex flygmotorer. Projektets syfte att öka förståelsen har uppnåtts och förväntas utökas i ett nytt projekt för NFFP7.

Resultat och förväntade effekter

Genom undersökning av Haynes 282 plåt med utgångspunkt i samma mikrostruktur kunde man i projektet sammanfatta att förändringar i temperaturer och tid under upplösningsbehandling inte hade någon effekt på de mekaniska egenskaperna. Små förändringar i temperatur och tid hade dock stor betydelse för värmebehandlingens andra steg (karbidstabilisering), där man såg effekt både på mikrostruktur och mekaniska egenskaper. Kunskapen som fåtts i projektet kan användas för att optimera värmebehandlingen för materialet och lyfta TRL nivån för materialet på företaget.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett nära samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och GKN Aerospace Sweden. Arbetet har också inneburit samarbete mellan flera institutioner på Chalmers tekniska högskola, nämligen institutionen för Tillämpad Mekanik (genom ett tvilling projekt) och institutionen för Fysik (genom Atom probe analysen).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.