Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump

Diarienummer 2013-02707
Koordinator SVENSKT GASTEKNISKT CENTER AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

En strategisk forsknings- och innovationsagenda för ´Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump´ har gemensamt tagits fram inom projektet av 22 aktörer. 28 forskningsfrågor har formulerats under följande kategorier: i) Frågeställningar av utredande karaktär ii) Tekniskt-naturvetenskapliga forskningsfrågor iii) Ekonomiskt-samhällsvetenskapliga forskningsfrågor Frågorna belyser det utvecklingsbehov deltagande företag/organisationer/lärosäten tillsammans identifierat för att underlätta den svenska exporten inom området.

Resultat och förväntade effekter

Agendaarbetet har lett till nya kontakter och ett flertal nya tänkbara samarbeten mellan de deltagande företagen och akademierna. Gemensamma utmaningar och frågeställningar har diskuterats och genom de gemensamt formulerade forskningsfrågorna förväntas kommande FoU satsningar tydligare anpassas till det faktiska behovet. De forskningsfrågor som identifierats kommer att spridas inom branschen för att stimulera konsulter och akademier att formulera ansökningar för att besvara frågorna och skapa förutsättningar till en ökad svensk export.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av SGC och inom ramen för projektet genomfördes tre workshops med företrädare för medverkande företag och organisationer samt med företrädare för relevant akademi. Fokus under de tre workshoparna var 1.Exportföretagens upplevda tekniska kunskapsluckor för utökad export 2.Så möter akademin industrins upplevda kunskapsluckor 3.Exportföretagens upplevda sociala och ekonomiska utmaningar vid export till länder utanför Nordeuropa Forskningsfrågorna som formulerats har mejslats ut, bearbetats och förfinats av deltagande företag och akademier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.