Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

T3C Miljötestbädd transporter resor trafik och arbetsmaskiner

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet grundades i en observation om att utveckling av IT-system för transportsektorn kan försvåras och fördyras av behovet att skapa unika multipla integrationer mot flera tillverkares API-er. Syftet med projektet var att undersöka möjligheten att upprätta en utvecklingsmiljö i vilken mjukvaruleverantörer kunde utveckla och funktionstesta integrationer mot en mångfald av maskin- och fordonstillverkares gränssnitt för åtkomst av fordonsdata. Målet var att besvara frågan om det var att rekommendera ett utvecklingsprojekt med syfte att etablera en sådan testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Projektets utgångspunkt bekräftades i kontakter med mjukvaruutvecklare såtillvida att tillgång till tillverkarnas APIer var resurskrävande, framför allt i inledande arbeten. Flera utvecklingsföretag kontaktades och trots att förslaget om en ny testmiljö var ny ansåg flera utvecklare att en sådan skulle tjäna dem väl. En betalningsvilja för nyttjande av en miljön finns men är initialt begränsad. Intresset från fordonstillverkare var ej lika påtagligt vilket kan kopplas till en osäkerhet om hur stimulans av tredjepartsleverantörer kan utgöra konkurrens för egna IT-produkter

Upplägg och genomförande

Studien genomfördes genom formulering av den föreslagna testbädden försedd med realtids dataflöden från fordon i drift. Svenska företag med utveckling av mjukvara vilken innehåller eller planeras innehålla integrationer mot API:er intervjuades om behov av, nytta med, intresse av och betalningsvilja för den föreslagna testbädden. En workshop med inbjudna representanter för båda aktörsgrupperna genomfördes med syfte att fånga upp ytterligare behov och synpunkter. Telematics Valley nyttjade sina nätverksträffar för att fånga upp ytterligare synpunkter och behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02301

Statistik för sidan