T3C Miljötestbädd transporter resor trafik och arbetsmaskiner

Diarienummer 2017-02301
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - februari 2018
Status Beslutat
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång 2016-05286-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att etablera en miljötesttbädd för att underlätta utveckling och utprovning av analys-, affärs- och uppföljningssystem baserat på fordonsgenererad driftsinformation. Den centrala tanken är att till utvecklare av tjänster och produkter erbjuda enkel tillgång till fordonsdata från fordonstillverkarnas FMS-databaser. Målsättningen med projektet är att besvara frågan huruvida förslaget har bärkraft och om en etablering kan rekommenderas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer presentera en rapport i vilken svaren på följande frågor redovisas: - Vilka är de tänkta användarna av miljötestbädden och hur ser deras behov ut på kort och medellång sikt - Kommer testbädden kunna försörjas med relevant data, i närtid och på medellång sikt - Hur ser aktörssammansättningen ut för en fungerande testbädd - Skiss på hur en testbädd kan konstrueras och drivas, tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter - Affärsmodell och plan för en realisering - Slutsatser

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet genomförs som en strukturerad nulägesanalys vad avser dagens aktörer, befintlig och planerad teknik och förutsebara behov av IT-system baserade på fordonsgenererad information. Initialt genpomförs en Workshop med inbjudna personer aktiva inom identifierad aktörsgrupp. Därefter kompletteras kunskapsläget genom intervjuer med nyckelpersoner. Detta sker genom samverkan med befintliga nätverk så som Telematics Valley, NTM (Network for Transport Measures), BEAST/Q3, DOITS.org samt EU-projekten AEOLIX och LEARN.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.