Systemanalys av HCT-införande på väg

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 941 200 kronor
Projektets löptid juli 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att undersöka potentiella systemeffekter av att öka tillåten bruttovikt på lastbilar i Sverige till 74 ton, i kombination med bibehållen maxlängd (25,25 m) respektive ökad maxlängd till 34 meter på delar av det allmänna vägnätet. Studierna inkluderar direkta effekter på transportarbete (tonkm), trafikarbete (fordons-km), miljö och klimat. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används i systemanalysen. Speciellt fokus läggs på hur transportarbetet kan komma att flyttas mellan trafikslag och hur efterfrågan på godstransporter kan förändras.

Resultat och förväntade effekter

Den effektiviseringspotential som HCT medför innebär att trafikarbete på väg skulle kunna minska. Samtidigt leder dock överflyttning från främst järnväg samt ökad transportefterfrågan till ökat vägtransportarbete. Beräkningarna visar att om 74-tonsfordon införs utan kompletterande styrmedel ökar transportarbetet, medan trafikarbetet förblir på ungefär samma nivåer som utan HCT. Med styrmedel finns möjlighet att reducera både transport- och trafikarbete. Tyngre och längre fordon leder generellt sett till större utsläppsreduktioner än enbart tyngre fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har tre införandestrategier och två framtidsscenarier. Införandestrategier: (A) Fritt införande av HCT; (B) Införande i utpekat vägnät och (C) strategi B i kombination med en kilometerbaserad kostnad för vägtransporter. Framtidsscenarier: (1) Trafikverkets prognos, ökning i efterfrågan på transporter och relativt långsam övergång till fossilfria drivmedel; (2) målscenario i utredningen Fossilfrihet på väg (´FFF´), lägre tillväxttakt i efterfrågan på godstransporter, nolltillväxt i transportarbete på väg och en snabb övergång till fossilfria drivmedel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.