SWEPER - Swelife Personalized Medicine

Diarienummer 2017-02451
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 13 384 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet och mål med projektet är att a) utveckla vården, bidra till forskning samt ökad kunskap för att kunna använda de behandlingsmetoder vi har på rätt individer, samt att b) generera en bas för nya innovationer och translation från ett kunskapsområde till ett annat, genom interaktion mellan vård, akademi och industri.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas bidra med följande effekter och resultat a) katalysera viktiga komponenter för att införa en enhetlig standardiserad semantik som implementeras i sjukvården. b) klargöra ett antal juridiska lösningar som är möjliga inom ramen för gällande eller kommande lagstiftning, samt att dessa lösningar etableras som möjlig praxis. Swelifes roll ska vara stödjande till de aktörer som arbetar med området idag. Att alla berörda aktörer gemensamt tar ansvar för att hitta lösningar är viktigt för hela Sveriges utveckling inom life science-området

Planerat upplägg och genomförande

WP1: Projektledning WP2: Juridik (beskriva förutsättningar för nationellt likformig tillämpning av lagar och förordningar inom området personbundna data) WP3: Konkurrensneutralitet (principer för hur data delas och i vilken grad enskild privat aktör kan samverka med offentlig sjukvård) WP4: Semantisk interoperabilitet (gemensamt lexikon med tydliga definitioner ner på detaljnivå för varje sjukdom och behandling) WP5: Nationella piloter (samverkansprojekt för vidareutveckling av resultat från WP2-4) Nya parters välkomnas och involveras kontinuerligt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.